Zeiljacht huren IJsselmeer en Waddenzee


Meerdaagse tochten

In de tochten van 6 dagen of meer is onze bestemming de Waddenzee. Een zeer bijzonder gebied met een uniek landschap en een uitzonderlijk rijke natuur.


Alleen met goede kennis

De Waddenzee wordt al sinds mensenheugenis door schepen bevaren. Voordat het Noordzeekanaal gegraven werd, was de enige manier om Amsterdam vanaf de Noordzee te bereiken via de Waddenzee en Zuiderzee. Het bevaren van de Waddenzee was in die tijd moeilijk, door de steeds verplaatsende geulen en banken en de spaarzame bebakening. Menig schip verging. Nog steeds vereist de Waddenzee goede kennis en ervaring.


Kraamkamer voor de natuur

Het ondiepe, relatief warme water van de Waddenzee met een rijk bodemleven maakt het leven voor grote aantallen planten en dieren mogelijk. Ongeveer 250 plantensoorten komen alleen in de Waddenzee voor. Zeehonden krijgen er hun jongen, vis zet er zijn kuit af en vogels foerageren er op wormen en schelpdieren als voorbereiding op hun jaarlijkse trek.

Door deze rol als kraamkamer en pleisterplaats heeft de Waddenzee niet alleen lokaal een grote ecologische waarde: het grootste deel van de Waddenzee is een beschermd natuurmonument en door de Unesco aangewezen als Biosfeerreservaat.


Erecode voor Wadliefhebbers

In deze waddennatuur leven planten en dieren naast elkaar en van elkaar. Met ieder getij verschijnt en verdwijnt land. Het is fantastisch om daar al zeilend van te kunnen genieten en dat heeft een keerzijde voor de natuur. Om overlast door de recreatievaart te voorkomen is een Erecode voor Wadliefhebbers opgesteld. De bedoeling is dat hiermee het bewustzijn van de waarde van dit gebied wordt verhoogd en regelgeving door de overheid overbodig blijft.


Droogvallen

Aan de Waddenzee liggen 17 Waddenhavens. Eilanden die goed te bezeilen zijn met een scherp jacht zijn Texel, Vlieland en Terschelling. Zeker in drukke periodes kunnen deze havens vol zijn. Dat gebeurt bijvoorbeeld vaak op het kleine Vlieland. Het alternatief is om voor anker te gaan. Dan zie je waarom er ooit boten met platte bodems werden gebouwd tegen het 'droogvallen'.