krhomebanner-min-min.jpg

Reis- en Betalingsvoorwaarden

Betrouwbaarheid en zekerheid


Update: deze reis en betalingsvoorwaarden zijn geldig tot en met 3 december 2020. Voor boekingen gemaakt vanaf 4 december 2020 kun je hier de nieuwe algemene voorwaarden vinden.


Een geslaagde zeilvakantie of -cursus begint met een betrouwbare organisator. Bij Amorgos Zeilvakanties kun je met een gerust hart je zeilvakantie of -cursus boeken. Wij zijn -als enig zeilbedrijf- aangesloten bij ANVR, SGR, Calamiteitenfonds en CWO, organisaties die jou als zeiler de meeste zekerheid geven.

Op alle overeenkomsten (vakanties en cursussen) zijn de ANVR-reisvoorwaarden, de aanvullende voorwaarden van Amorgos van toepassing. Op internationale zeilvakanties zijn ook de SGR-regeling en de Garantie van het Calamiteitenfonds Reizen van toepassing. Als je er prijs op stelt de reisvoorwaarden te ontvangen kun je contact opnemen met ons kantoor in Almere. Je kunt ze ook nalezen op www.anvr.nl, www.sgr.nl en www.calamiteitenfonds.nl.

ANVR-Consumentenvoorwaarden

Amorgos BV (KvK 32069159) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie.

Op het boekingsformulier dien je aan te vinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden) en overige ANVR-informatie.

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Amorgos BV (KvK 32069159) is aangesloten bij SGR. Je kunt dit controleren via SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (SGR-garantieregeling) vallen de op deze internetsite gepubliceerde internationale reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Stichting Calamiteitenfonds Reizen

Amorgos BV (KvK 32069159) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde internationale reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
 • (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
 • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren.
  Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

  Stichting Commissie Watersport Opleidingen (CWO)

  De vaarschool van Amorgos in Marina Muiderzand is aangesloten bij en gecertificeerd door de CWO. De Stichting CWO is een samenwerkingsverband van de ANWB, het Watersportverbond en de HISWA. Doordat we aangesloten zijn bij het CWO voldoen we aan kwaliteitseisen met betrekking tot het lesgeven en ons diplomasysteem maar ook aan de eisen die gesteld worden aan onze zeiljachten. Jaarlijks komen controleurs kijken of onze instructeurs en onze jachten aan die eisen voldoen. Hierdoor weet je dat de kwaliteit en de veiligheid tijdens jou cursus is gewaarborgd!

  Duurzaam toerisme

  Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat ook in de toekomst reizen mogelijk blijft. Toerisme kan voor de gebieden waar wij zeilen een bijdrage leveren aan de economische, culturele en maatschappelijke ontwikkeling en zo de welvaart, het welzijn, natuur en milieu verbeteren. Wij voelen ons hierbij betrokken.

  Als lid van de ANVR hebben wij ons verplicht om een actieplan en rapport op te stellen met praktische maatregelen. Hierin wordt beschreven hoe wij nu en in de toekomst zorg voor mens, milieu en cultuur kunnen toepassen in onze organisatie en binnen onze zeilvakanties en -cursussen. Hiervoor is één van onze medewerkers opgeleid als duurzaam coördinator. Amorgos voldoet hiermee aan de ANVR basiseisen van Duurzaam Toeristisch Ondernemen (DTO). Maar duurzaam reizen is niet alleen een zaak van ons als reisonderneming: ook als zeiler ben je daarin een onmisbare schakel!
 • flottielje moederschip
  Zelf zeilen
  Meezeilen
  Leren zeilen
  Zeilschool Nederland
  Verhuur Nederland

  Definities

 • Reisorganisator: Amorgos B.V. te Almere.
 • Verhuurder: De organisatie, die door bemiddeling van reisorganisator een overeenkomst aangaat met huurder tot het huren van één of meerdere jachten voor een bepaalde periode.
 • Huurder: Degene die door bemiddeling van reisorganisator een overeenkomst aangaat met verhuurder tot het huren van één of meerdere jachten voor een bepaalde periode met als doel hiermee een flottielje- of bareboattocht te ondernemen.

  Voorwaarden

  De navolgende bepalingen zijn door Amorgos B.V. zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Consumentenvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR voorwaarden zelf en/of om de positie van de consument verder te versterken.
  • Alle vermelde prijzen zijn in euro's.
  • Bij boeking dient direct na het ontvangen van de factuur 50% van de prijs te worden aanbetaald. De resterende 50% dient uiterlijk 6 weken voor vertrek te zijn voldaan.
  • Bij boeking gaat de huurder een definitieve overeenkomst aan. Er geldt geen herroepingsrecht.
  • Bij annulering van de zijde van huurder zijn de volgende bedragen verschuldigd: tot 6 weken voor vertrek 50% van de prijs van de zeilreis. Binnen 6 weken voor vertrek 100%. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Met betrekking tot vliegreizen zijn de voorwaarden van de betrokken luchtvaartmaatschappij van toepassing.
  • Huurder is verplicht de door verhuurder verplicht gestelde certificaten te overleggen tijdens de incheck, zoals door reisorganisator aangegeven voorafgaand aan boeking. Reisorganisator aanvaardt geen aansprakelijkheid als huurder niet in staat is de door verhuurder verplicht gestelde certificaten te overleggen en verhuurder huurder daardoor het recht ontzegt tot uitvaren.
  • Als huurder de boeking van het zeiljacht moet annuleren bestaat de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, mits nieuwe huurder beschikt over voldoende zeilervaring en benodigde certificaten.
  • Reisorganisator is aansprakelijk voor door huurder geleden schade als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze tekortkomingen te wijten zijn aan overmacht of andere omstandigheden die niet aan reisorganisator zijn toe te rekenen (slechte weersomstandigheden, vertragingen van vliegtuigen en ferries, werkstakingen, schade aan het jacht, etc.). Reisorganisator verplicht zich alles in het werk te stellen dergelijke omstandigheden te vermijden, voorkomen, op te lossen of hulp en bijstand te verlenen.
  • Iedere huurder is verplicht een reis- en ongevallenverzekering af te sluiten. Een annuleringsverzekering wordt aanbevolen.
  • Voor de algemene voorwaarden van een reisverzekering afgesloten via Amorgos verwijzen we naar Allianz Global Assistance.
  • Voor de algemene voorwaarden van een annuleringsverzekering afgesloten via Amorgos verwijzen we naar Allianz Global Assistance
  • Als het gehuurde jacht (bijv. vanwege schade) niet beschikbaar is, zal huurder door verhuurder een ander jacht worden aangeboden. Huurder zal dit jacht accepteren, mits het vervangende jacht minimaal voor eenzelfde huurprijs door reisorganisator wordt aangeboden in zijn publicaties, het vervangende jacht voldoende slaapplaatsen heeft en in goede staat van onderhoud verkeert.
  • Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade aan het jacht, voor zover deze schade niet onder de verantwoordelijkheid valt van verhuurder, zoals slijtage, ouderdom, gebreken in het onderhoud e.d. Deze aansprakelijkheid van huurder is beperkt tot het bedrag van de borgsom m.u.v. nalatigheid of grove schuld (hieronder valt ook schade ontstaan door het niet opvolgen van reglementen en het zich niet houden aan aanwijzingen van verhuurder). Huurder heeft geen recht op een vervangend jacht of (gedeeltelijke) restitutie van huursom als het jacht één of meerdere dagen niet gebruikt kan worden door het ontstaan van schade die niet aan de verhuurder te wijten is. Reisorganisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of derving van reisgenot van de zijde van huurder in het geval zich bij flottieljezeilen omstandigheden voordoen waarbij het 'moederschip' de flottielje voor één of meerdere dagen moet verlaten of de flottieljeleider niet in staat is het flottielje te begeleiden (bijvoorbeeld vanwege ziekte of schade aan het moederschip). Reisorganisator zal het door huurder betaalde bedrag aan 'meerprijs voor flottieljezeilen' over de periode waarop geen begeleiding heeft kunnen plaatsvinden onmiddellijk en volledig retourneren.
  • Bij het inhuren van begeleiding door een flottieljeleider, schipper of instructeur van reisorganisator op een eigen of gehuurd jacht of zeilend in een flottielje, is reisorganisator niet aansprakelijk voor schade aan het jacht, personen, schade toegebracht aan derden, sleepkosten e.d. behalve in geval van bewezen nalatigheid of grove schuld van de flottieljeleider, schipper of instructeur.
  • Reisorganisator biedt huurder de mogelijkheid het eigen risico te beperken tot 10% van de borgsom (huurder is zelf schipper) of af te kopen (met schipper/instructeur Amorgos aan boord). Bij beperking eigen risico/afkoop eigen risico zijn alle schades aan het eigen jacht en schade toegebracht aan jachten van derden gedekt, met uitzondering van:
   1. schade ontstaan door dronkenschap, joyriding en anderszins opzettelijke vernielingen door schipper of bemanningsleden;
   2. sleep- en bergingskosten door anderen dan de rederij;
   3. achterlaten van het jacht in een andere haven dan de thuishaven;
   4. vermissing van bijboten of buitenboordmotoren;
   5. schade aan spinnakers.
   In geval van schade worden de kosten van de borgsom afgetrokken. Huurder ontvangt ter plaatse een schaderekening van de verhuurder en dient deze binnen 3 maanden in bij de reisorganisator. De reisorganisator stort bij afkoop eigen risico het bedrag (bij beperking eigen risico: minus 10% van de borgsom) binnen een maand op de rekening van de huurder.
  • Huurder is verplicht eventuele medische gegevens die zijn gedrag kunnen beïnvloeden voorafgaand aan de vakantie aan reisorganisator en eventuele flottieljeleider/schipper/instructeur te melden.
  • Als huurder niet in de gelegenheid is deel te nemen aan de reis, mag huurder zich laten vervangen door een ander, mits wordt voldaan aan de volgende punten:
   1. Vervangende huurder voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden en beschikt over voldoende zeilervaring en de benodigde certificaten.
   2. Het verzoek wordt uiterlijk 7 kalenderdagen voor vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht.
   3. De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling.
   Boeker, huurder en vervangende huurder zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.
  • Alle informatie en prijzen op deze website zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
  • Reisorganisator is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn vermeld op de website, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
  • saronisch aan de kade.jpg

   Definities

  • Reisorganisator/Zeilschool: Amorgos B.V. te Almere.
  • Deelnemer: Degene die één van de meezeilreizen/Family Sailing heeft geboekt bij de reisorganisator/zeilschool.

   Voorwaarden

   De navolgende bepalingen zijn door Amorgos B.V. zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Consumentenvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR voorwaarden zelf en/of om de positie van de consument verder te versterken.
  • Alle vermelde prijzen zijn in euro's.
  • Bij boeking gaat de deelnemer een definitieve overeenkomst aan. Er geldt geen herroepingsrecht.
  • Bij boeking dient direct na het ontvangen van de factuur 50% van de prijs te worden aanbetaald. De resterende 50% dient uiterlijk 6 weken voor vertrek te zijn voldaan.
  • Bij annulering van de zijde van de deelnemer zijn de volgende bedragen verschuldigd: tot 6 weken voor vertrek 50% van de prijs van de zeilreis. Binnen 6 weken voor vertrek 100%. Annulering dient schriftelijk te geschieden. In de meeste gevallen is de vliegreis onderdeel van de totaalprijs . Voor dit deel van de prijs zijn de voorwaarden van de betrokken luchtvaartmaatschappij van toepassing.
  • De deelnemer kan de zeilreis, binnen een redelijke termijn en tegen betaling van mogelijke extra kosten overdragen aan een ander persoon. Voor een meezeilreis dient de nieuwe deelnemer minimaal 18 jaar oud te zijn en naar het oordeel van de reisorganisator passend in de groepssamenstelling.
  • Het minimum aantal deelnemers aan een meezeilreis in het buitenland is twee. Als op een reis dit aantal niet wordt gehaald zal je uiterlijk 1 week voor aanvang hiervan bericht ontvangen en kan een alternatief voorstel worden gedaan. Bij het niet accepteren van dit alternatief zal de reisorganisator de reis met onmiddellijke ingang opzeggen.
  • In geval van opzegging door de reisorganisator zullen onmiddellijk en volledig alle reeds betaalde gelden aan de deelnemer worden geretourneerd.
  • Tijdens een meezeilreis/Family Sailing in het buitenland kan de schipper tevens optreden als begeleider van flottieljejachten. Het is ook mogelijk dat er naast de schipper een flottieljeleider aan boord is.
  • De reisorganisator is aansprakelijk voor door de deelnemer geleden schade als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze tekortkomingen te wijten zijn aan overmacht of andere omstandigheden die niet aan de reisorganisator zijn toe te rekenen (slechte weersomstandigheden, vertragingen van vliegtuigen en ferries, werkstakingen, schade aan het jacht, etc.). De reisorganisator verplicht zich alles in het werk te stellen dergelijke omstandigheden te vermijden, voorkomen, op te lossen of hulp en bijstand te verlenen.
  • De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden zonder betaling van een beëindigingsvergoeding vóór het begin van de pakketreis beëindigen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van bestemming ernstige veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor de pakketreis indien voor deze bestemming een negatief reisadvies is uitgevaardigd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
  • Iedere deelnemer is verplicht een reis- en ongevallenverzekering af te sluiten. Een annuleringsverzekering wordt aanbevolen.
  • Voor de algemene voorwaarden van een reisverzekering afgesloten via Amorgos verwijzen we naar Allianz Global Assistance.
  • Voor de algemene voorwaarden van een annuleringsverzekering afgesloten via Amorgos verwijzen we naar Allianz Global Assistance.
  • Deelnemers zijn verplicht eventuele medische gegevens die hun gedrag kunnen beïnvloeden voorafgaand aan de zeilreis aan Amorgos en de schipper te melden.
  • Alle informatie en prijzen op deze website zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
  • De reisorganisator is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn vermeld op de website, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
  • meezeilen-op-boot-min.jpg

   Definities

  • Reisorganisator/Zeilschool: Amorgos B.V. te Almere.
  • Deelnemer: Degene die één van de zeilcursussen heeft geboekt bij de reisorganisator/zeilschool.

   Voorwaarden

   De navolgende bepalingen zijn door Amorgos B.V. zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Consumentenvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR voorwaarden zelf en/of om de positie van de consument verder te versterken.
  • Alle vermelde prijzen zijn in euro's.
  • Bij boeking gaat de deelnemer een definitieve overeenkomst aan. Er geldt geen herroepingsrecht.
  • Bij boeking dient direct na het ontvangen van de factuur 50% van de prijs te worden aanbetaald. De resterende 50% dient uiterlijk 6 weken voor vertrek te zijn voldaan.
  • Bij annulering van de zijde van de deelnemer zijn de volgende bedragen verschuldigd: tot 6 weken voor vertrek 50% van de prijs van de zeilreis. Binnen 6 weken voor vertrek 100%. Annulering dient schriftelijk te geschieden. In de meeste gevallen is de vliegreis onderdeel van de totaalprijs. Voor dit deel van de prijs zijn de voorwaarden van de betrokken luchtvaartmaatschappij van toepassing.
  • De deelnemer kan de zeilreis, binnen een redelijke termijn en tegen betaling van mogelijke extra kosten overdragen aan een ander persoon. De nieuwe deelnemer dient minimaal 18 jaar oud te zijn en naar het oordeel van de reisorganisator passend in de groepssamenstelling.
  • Het minimum aantal deelnemers aan een zeilcursus in het buitenland is twee. Als op een reis dit aantal niet wordt gehaald zal je uiterlijk 1 week voor aanvang hiervan bericht ontvangen en kan een alternatief voorstel worden gedaan. Bij het niet accepteren van dit alternatief zal de reisorganisator de reis met onmiddellijke ingang opzeggen.
  • In geval van opzegging door de reisorganisator zullen onmiddellijk en volledig alle reeds betaalde gelden aan de deelnemer worden geretourneerd.
  • Tijdens een zeilcursus in het buitenland kan de schipper tevens optreden als begeleider van flottieljejachten. Het is ook mogelijk dat er naast de schipper een flottieljeleider aan boord is.
  • De reisorganisator is aansprakelijk voor door de deelnemer geleden schade als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze tekortkomingen te wijten zijn aan overmacht of andere omstandigheden die niet aan de reisorganisator zijn toe te rekenen (slechte weersomstandigheden, vertragingen van vliegtuigen en ferries, werkstakingen, schade aan het jacht, etc.). De reisorganisator verplicht zich alles in het werk te stellen dergelijke omstandigheden te vermijden, voorkomen, op te lossen of hulp en bijstand te verlenen.
  • De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden zonder betaling van een beëindigingsvergoeding vóór het begin van de pakketreis beëindigen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van bestemming ernstige veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor de pakketreis indien voor deze bestemming een negatief reisadvies is uitgevaardigd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
  • Iedere deelnemer is verplicht een reis- en ongevallenverzekering af te sluiten. Een annuleringsverzekering wordt aanbevolen.
  • Voor de algemene voorwaarden van een reisverzekering afgesloten via Amorgos verwijzen we naar Allianz Global Assistance.
  • Voor de algemene voorwaarden van een annuleringsverzekering afgesloten via Amorgos verwijzen we naar Allianz Global Assistance.
  • Deelnemers zijn verplicht eventuele medische gegevens die hun gedrag kunnen beïnvloeden voorafgaand aan de zeilcursus aan Amorgos en de schipper te melden.
  • Alle informatie en prijzen op deze website zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
  • De reisorganisator is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn vermeld op de website, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
  • Greece-6-5_thumb

   Definities

  • Reisorganisator/Zeilschool: Amorgos B.V. te Almere.
  • Deelnemer: Degene die één van de kajuitzeiljachtcursussen of -tochten heeft geboekt bij de reisorganisator/zeilschool.

   Voorwaarden

   De navolgende bepalingen zijn door Amorgos B.V. zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Consumentenvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR voorwaarden zelf en/of om de positie van de consument verder te versterken.
  • Alle vermelde prijzen zijn in euro's.
  • Bij boeking gaat de deelnemer een definitieve overeenkomst aan. Er geldt geen herroepingsrecht.
  • Bij boeking dient direct na het ontvangen van de factuur 50% van de prijs te worden aanbetaald. De resterende 50% dient uiterlijk 6 weken voor vertrek te zijn voldaan.
  • Bij annulering van de zijde van de deelnemer zijn de volgende bedragen verschuldigd: tot 6 weken voor vertrek 50% van de prijs van de kajuitzeiljachtcursus of -tocht. Binnen 6 weken voor vertrek 100%. Annulering dient schriftelijk te geschieden.
  • Als een deelnemer aan een cursus of tocht in Nederland zijn cursus of tocht annuleert door deze te verplaatsen, worden hiervoor tot 6 weken voor vertrek geen kosten berekend. Binnen 6 weken voor vertrek worden gemaakte annuleringskosten door verplaatsing op verzoek van de deelnemer aan hem doorberekend.
  • Het minimum aantal deelnemers aan een kajuitzeiljachtcursus of -tocht is twee (met uitzondering van de Challenge Cup, welke alleen doorgaat bij een minimum aantal van drie deelnemers). Als op een reis dit aantal niet wordt gehaald zal je uiterlijk 1 week voor aanvang hiervan bericht ontvangen en kan een alternatief voorstel worden gedaan. Bij het niet accepteren van dit alternatief zal de reisorganisator de reis met onmiddellijke ingang opzeggen.
  • In geval van opzegging door de reisorganisator zullen onmiddellijk en volledig alle reeds betaalde gelden aan de deelnemer worden geretourneerd.
  • De reisorganisator is aansprakelijk voor door de deelnemer geleden schade als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze tekortkomingen te wijten zijn aan overmacht of andere omstandigheden die niet aan de reisorganisator zijn toe te rekenen (bijvoorbeeld: slechte weersomstandigheden, werkstakingen, schade aan het jacht, etc.). De reisorganisator verplicht zich alles in het werk te stellen dergelijke omstandigheden te vermijden, voorkomen, op te lossen of hulp en bijstand te verlenen.
  • Iedere deelnemer is verplicht een ongevallenverzekering af te sluiten. Een annuleringsverzekering wordt aanbevolen. Voor internationale zeilreizen is een reisverzekering verplicht.
  • Voor de algemene voorwaarden van een reisverzekering afgesloten via Amorgos verwijzen we naar Allianz Global Assistance.
  • Voor de algemene voorwaarden van een annuleringsverzekering afgesloten via Amorgos verwijzen we naar Allianz Global Assistance.
  • Deelnemers zijn verplicht eventuele medische gegevens die hun gedrag kunnen beïnvloeden voorafgaand aan de kajuitzeiljachtcursus of -tocht aan Amorgos en de schipper te melden.
  • Indien extreme weersomstandigheden tijdens cursussen en tochten in Nederland aanleiding geven voor het wijzigen van de cursusinhoud/tochtinhoud, heeft de deelnemer geen recht op annulering en hebben de wijzigingen geen invloed op de hoogte van het cursusgeld. Indien naar het oordeel van de Zeilschool het niet verantwoord is om uit te varen en geen alternatieve leerstof kan worden aangeboden, zullen deze dagen worden gecompenseerd/verplaatst.
  • Alle informatie en prijzen op deze website zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
  • De reisorganisator is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn vermeld op de website, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

   Afwijkende voorwaarden Amorgos Zeilclub

   Voor een lidmaatschap van de Amorgos Zeilclub hanteren we afwijkende voorwaarden. Hieronder vind je de voorwaarden waarmee je akkoord gaat bij je inschrijving.

  • Bij boeking gaat de deelnemer een definitieve overeenkomst aan. Er geldt geen herroepingsrecht.
  • Bij boeking dient direct na het ontvangen van de factuur 50% van de prijs te worden aanbetaald. De resterende 50% dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de Zeilclub te zijn voldaan.
  • Bij annulering van de zijde van de deelnemer zijn de volgende bedragen verschuldigd: tot 6 weken voor aanvang van de Zeilclub 50% van de prijs van het lidmaatschap. Binnen 6 weken voor vertrek 100%. Annulering dient schriftelijk te geschieden.
  • Het abonnement is alleen geldig in het jaar waarin het abonnement is afgesloten. Het is niet mogelijk het abonnement over te sluiten naar een volgend jaar.
  • Het abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
  • Het minimum aantal deelnemers voor de Zeilclub is 4 personen. Als dit aantal niet wordt gehaald ontvang je uiterlijk 1 week voor aanvang hiervan bericht en kan een alternatief voorstel worden gedaan. Bij het niet accepteren van dit alternatief zal de reisorganisator de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen.
  • Het seizoen voor de zeilclub bestaat uit twee blokken. Het eerste blok start op de eerste maandagavond in april en eindigt op de laatste maandagavond in juni. Het tweede blok start op de eerste maandagavond in juli en eindigt op de laatste maandagavond in september.
  • Bij een voorspelling in het KNMI Maritiem weerbericht van meer dan 25 knopen constante wind, kan Amorgos besluiten deze avond niet door te laten gaan. De deelnemer heeft in dit geval geen recht op restitutie van betaald abonnementsgeld, noch op enige andere vorm van compensatie.
  • Amorgos mag één keer per blok een avond af gelasten wegens noodzakelijk onderhoud aan de zeiljachten of een commercieel belang. De deelnemer heeft in dit geval geen recht op restitutie van betaald abonnementsgeld, noch op enige andere vorm van compensatie.
  • zeilen regatta wachten op het startschot

   Definities

  • Verhuurder: Amorgos B.V. te Almere, de organisatie die een overeenkomst aangaat met huurder tot het huren van één of meerdere jachten voor een bepaalde periode.
  • Huurder: Degene die een overeenkomst aangaat met verhuurder tot het huren van één of meerdere jachten voor een bepaalde periode met als doel hiermee een bareboattocht te ondernemen.

   Voorwaarden

   De navolgende bepalingen zijn door Amorgos B.V. zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Consumentenvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR voorwaarden zelf en/of om de positie van de consument verder te versterken.
  • Alle vermelde prijzen zijn in euro's.
  • Bij boeking gaat de huurder een definitieve overeenkomst aan. Er geldt geen herroepingsrecht.
  • Bij boeking dient direct na het ontvangen van de factuur 50% van de prijs te worden aanbetaald. De resterende 50% dient uiterlijk 6 weken voor vertrek te zijn voldaan.
  • Bij annulering van de zijde van de huurder zijn de volgende bedragen verschuldigd: tot 6 weken voor vertrek 50% van de prijs van de jachthuur. Binnen 6 weken voor vertrek 100%. Annulering dient schriftelijk te geschieden.
  • Als huurder de boeking van het zeiljacht moet annuleren bestaat de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, mits nieuwe huurder beschikt over voldoende zeilervaring en benodigde certificaten.
  • Verhuurder informeert huurder over benodigde certificaten voor sluiting van de overeenkomst.
  • Verhuurder is verplicht de documenten te leveren om te varen buiten Nederland, mits dit bij boeking is gemeld door huurder en huurder volgens verhuurder voldoende ervaring heeft.
  • Verhuurder geeft voldoende informatie vooraf voor het gebruik van het vaartuig, de inventaris en toebehoren, met name over de controle van het vloeistofpeil van de accu’s, oliepeil en andere smering tijdens incheck van het jacht.
  • Het verschuldigde factuurbedrag moet vooraf betaald zijn, ook al gebruikt huurder het vaartuig niet of voor een gedeelte van de huurperiode.
  • Huurder is 18 jaar of ouder en zorgt dat hij beschikt over de verplichte certificaten en vaarervaring. Indien verhuurder hieraan twijfelt mag verhuurder te allen tijde checken of huurder voldoende ervaring heeft door middel van een proefvaart. Bij gebleken gebrek aan zeil-/vaarervaring blijft de overeenkomst van kracht en wordt de huursom niet geretourneerd. Huurder mag gedurende de duur van de overeenkomst verblijven op het jacht, maar er niet mee varen. Als huurder dit wenst kan verhuurder tegen betaling een schipper ter beschikking stellen, indien beschikbaar.
  • Huurder is verplicht eventuele medische gegevens die zijn gedrag kan beïnvloeden voorafgaand aan de huurperiode aan Amorgos en/of schipper/instructeur te melden.
  • Huurder zal het vaartuig als een zorgvuldig schipper gebruiken.
  • De instructies van verhuurder moeten worden opgevolgd.
  • Het vaartuig wordt tijdig zoals afgesproken en in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode – behoudens normale slijtage – ingeleverd bij verhuurder.
  • Het is als huurder niet toegestaan:
   1. het vaartuig aan derden in gebruik te geven of te verhuren.
   2. benedendeks te roken.
   3. huisdieren mee te nemen aan boord.
   4. deel te nemen aan wedstrijden.
   5. zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder vooraf te varen op Zeeuwse Wateren, Waddenzee, Noordzee en internationale wateren.
   6. uit te varen bij constante wind van 6 bft of meer of bij waarschuwingen van het KNMI.
   7. om bedrijfsmatig personenvervoer te verrichten.
   8. te varen na zonsondergang en voor zonsopkomst.

  • De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig (o.a. haven-, brug-, kade-, sluis-, en liggelden, brandstof en verlichting e.d.) komen gedurende de huurperiode voor rekening van de huurder. Havengeld in de thuishaven van het jacht is voor rekening van de verhuurder.
  • De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud, reparatie, sleephulp en berging wegens mechanische defecten komen voor rekening van de verhuurder. In dergelijke situaties moet huurder direct contact opnemen met de verhuurder. Kosten zullen alleen worden vergoed na overleg en met uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. Terugbetaling van gemaakte kosten geschiedt op vertoon van gespecificeerde nota’s. Vervangen onderdelen neemt de huurder indien mogelijk voor de verhuurder mee terug.
  • Verhuurder verplicht huurder het eigen risico te beperken tot € 75,- per schadegeval. Hiervoor betaalt huurder bij boeking 10% van de huurprijs met een maximum van € 200,- per jacht.
  • Bij beperking eigen risico zijn alle schades aan het eigen jacht en schade toegebracht aan jachten van derden gedekt, met uitzondering van:
   1. schade ontstaan door dronkenschap, joyriding en anderszins opzettelijke vernielingen door schipper of bemanningsleden;
   2. sleep- en bergingskosten door anderen dan verhuurder of KNRM m.u.v. levensbedreigende situaties;
   3. achterlaten van het jacht in een andere haven dan de thuishaven;
   4. vermissing van bijboten of buitenboordmotoren;
   5. schade aan bijzondere voorzeilen.

  • Verhuurder is aansprakelijk voor door huurder geleden schade als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze tekortkomingen te wijten zijn aan overmacht of andere omstandigheden die niet aan verhuurder zijn toe te rekenen (bijvoorbeeld: slechte weersomstandigheden, werkstakingen, schade aan het jacht etc.). Verhuurder verplicht zich alles in het werk te stellen dergelijke omstandigheden te vermijden, voorkomen, op te lossen of hulp en bijstand te verlenen.
  • Als het gehuurde jacht (bijv. vanwege schade) niet beschikbaar is, zal huurder een ander jacht worden aangeboden. Huurder zal dit jacht accepteren, mits het vervangende jacht minimaal voor eenzelfde huurprijs door verhuurder wordt aangeboden in haar publicaties, het vervangende jacht voldoende slaapplaatsen heeft en in een goede staat van onderhoud verkeert. Als er geen vervangend jacht beschikbaar is dat aan bovengenoemde eisen voldoet, zal het volledige factuurbedrag teruggestort worden.
  • Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade aan het jacht, voor zover deze schade niet onder de verantwoordelijkheid valt van verhuurder, zoals slijtage, ouderdom, gebreken in het onderhoud e.d. Deze aansprakelijkheid van de huurder is beperkt tot het bedrag van de borgsom m.u.v. nalatigheid of grove schuld. Huurder heeft geen recht op een vervangend jacht of (gedeeltelijke) restitutie van huursom als het jacht één of meerdere dagen niet gebruikt kan worden door het ontstaan van schade die niet aan verhuurder te wijten is.
  • Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en daarmee verband houdende sleep- en bergingskosten, tenzij de schade wordt gedekt door de WA Cascoverzekering van verhuurder, zijnde € 75,- per schadegeval. Dit bedrag is maximaal het eigen risico, tenzij er geen overleg met de verhuurder heeft plaats gevonden en mits er toestemming is verleend door de verhuurder tot het maken van hierboven genoemde kosten.
  • Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging van het vaartuig, inventaris en toebehoren, treedt huurder in overleg met verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder.
  • Bij het inhuren van begeleiding door een schipper of instructeur van verhuurder op een eigen of gehuurd jacht, is verhuurder niet aansprakelijk voor schade aan het jacht, personen, schade toegebracht aan derden, sleepkosten e.d. behalve in geval van nalatigheid of grove schuld.
  • Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
  • Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van verhuurder restitueert verhuurder de betaalde huursom in verhouding van de ontbinding.
  • Indien huurder zich later dan het afgesproken tijdstip meldt op het kantoor van verhuurder voor de incheck, dan moet dit vooraf gemeld worden en mag er een vergoeding van € 35,- per heel uur gerekend worden.
  • Brengt huurder het vaartuig later terug dan overeengekomen, dan heeft verhuurder recht op evenredige vermeerdering van de huursom en vergoeding van de daardoor ontstane inkomstenderving van verhuurder.
  • Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
  • Alle informatie en prijzen op deze website zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
  • zeilen
   Bekijk ons totale aanbod