Reis- en BetalingsvoorwaardenPlezier in Zeilen!

Betrouwbaarheid en zekerheid

Een geslaagde zeilvakantie of -cursus begint met een betrouwbare organisator. Bij Amorgos Zeilvakanties kun je met een gerust hart je zeilvakantie of -cursus boeken. Wij zijn -als enig zeilbedrijf- aangesloten bij ANVR, SGR, Calamiteitenfonds en CWO, organisaties die jou als zeiler de meeste zekerheid geven.

Op alle overeenkomsten (vakanties en cursussen) zijn de ANVR-reisvoorwaarden, de aanvullende voorwaarden van Amorgos en de SGR-regeling van toepassing. Op internationale zeilvakanties is ook de Garantie van het Calamiteitenfonds Reizen van toepassing. Als je er prijs op stelt de reisvoorwaarden te ontvangen kun je contact opnemen met ons kantoor in Almere. Je kunt ze ook nalezen op www.anvr.nl, www.sgr.nl en www.calamiteitenfonds.nl.


ANVR-Consumentenvoorwaarden

Amorgos BV (KvK 32069159) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie.

Op het boekingsformulier dien je aan te vinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden) en overige ANVR-informatie.


Stichting Garantiefonds Reisgelden

Amorgos BV (KvK 32069159) is aangesloten bij SGR. Je kunt dit controleren via SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (SGR-garantieregeling) vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.


Stichting Calamiteitenfonds Reizen

Amorgos BV (KvK 32069159) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

 • (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
 • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.


Duurzaam toerisme

Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat ook in de toekomst reizen mogelijk blijft. Toerisme kan voor de gebieden waar wij zeilen een bijdrage leveren aan de economische, culturele en maatschappelijke ontwikkeling en zo de welvaart, het welzijn, natuur en milieu verbeteren. Wij voelen ons hierbij betrokken.

Als lid van de ANVR hebben wij ons verplicht om een actieplan en rapport op te stellen met praktische maatregelen. Hierin wordt beschreven hoe wij nu en in de toekomst zorg voor mens, milieu en cultuur kunnen toepassen in onze organisatie en binnen onze zeilvakanties en -cursussen. Hiervoor is één van onze medewerkers opgeleid als duurzaam coördinator. Amorgos voldoet hiermee aan de ANVR basiseisen van Duurzaam Toeristisch Ondernemen (DTO). Maar duurzaam reizen is niet alleen een zaak van ons als reisonderneming: ook als zeiler ben je daarin een onmisbare schakel!


Aanvullende voorwaarden Amorgos
zeiljacht verhuur (bareboat) en flottieljezeilen in het buitenland

Definities

 • Reisorganisator: Amorgos B.V. te Almere.
 • Verhuurder: De organisatie, die door bemiddeling van reisorganisator een overeenkomst aangaat met huurder tot het huren van één of meerdere jachten voor een bepaalde periode.
 • Huurder: Degene die door bemiddeling van reisorganisator een overeenkomst aangaat met verhuurder tot het huren van één of meerdere jachten voor een bepaalde periode met als doel hiermee een flottielje- of bareboattocht te ondernemen.


Voorwaarden

 • De navolgende bepalingen zijn door Amorgos B.V. zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Consumentenvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR voorwaarden zelf en/of om de positie van de consument verder te versterken.
 • Alle vermelde prijzen zijn in euro's.
 • Bij boeking dient direct na het ontvangen van de factuur 50% van de prijs te worden aanbetaald. De resterende 50% dient uiterlijk 6 weken voor vertrek te zijn voldaan.
 • Bij boeking gaat de huurder een definitieve overeenkomst aan. Er geldt geen herroepingsrecht.
 • Bij annulering van de zijde van huurder zijn de volgende bedragen verschuldigd: tot 6 weken voor vertrek 50% van de prijs van de zeilreis. Binnen 6 weken voor vertrek 100%. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Met betrekking tot vliegreizen zijn de voorwaarden van de betrokken luchtvaartmaatschappij van toepassing.
 • Huurder is verplicht de door verhuurder verplicht gestelde certificaten te overleggen tijdens de incheck, zoals door reisorganisator aangegeven voorafgaand aan boeking. Reisorganisator aanvaardt geen aansprakelijkheid als huurder niet in staat is de door verhuurder verplicht gestelde certificaten te overleggen en verhuurder huurder daardoor het recht ontzegt tot uitvaren.
 • Als huurder de boeking van het zeiljacht moet annuleren bestaat de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, mits nieuwe huurder beschikt over voldoende zeilervaring en benodigde certificaten.
 • Reisorganisator is aansprakelijk voor door huurder geleden schade als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze tekortkomingen te wijten zijn aan overmacht of andere omstandigheden die niet aan reisorganisator zijn toe te rekenen (slechte weersomstandigheden, vertragingen van vliegtuigen en ferries, werkstakingen, schade aan het jacht, etc.). Reisorganisator verplicht zich alles in het werk te stellen dergelijke omstandigheden te vermijden, voorkomen, op te lossen of hulp en bijstand te verlenen.
 • Iedere huurder is verplicht een reis- en ongevallenverzekering af te sluiten. Een annuleringsverzekering wordt aanbevolen.
 • Als het gehuurde jacht (bijv. vanwege schade) niet beschikbaar is, zal huurder door verhuurder een ander jacht worden aangeboden. Huurder zal dit jacht accepteren, mits het vervangende jacht minimaal voor eenzelfde huurprijs door reisorganisator wordt aangeboden in zijn publicaties, het vervangende jacht voldoende slaapplaatsen heeft en in goede staat van onderhoud verkeert.
 • Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade aan het jacht, voor zover deze schade niet onder de verantwoordelijkheid valt van verhuurder, zoals slijtage, ouderdom, gebreken in het onderhoud e.d. Deze aansprakelijkheid van huurder is beperkt tot het bedrag van de borgsom m.u.v. nalatigheid of grove schuld (hieronder valt ook schade ontstaan door het niet opvolgen van reglementen en het zich niet houden aan aanwijzingen van verhuurder). Huurder heeft geen recht op een vervangend jacht of (gedeeltelijke) restitutie van huursom als het jacht één of meerdere dagen niet gebruikt kan worden door het ontstaan van schade die niet aan de verhuurder te wijten is. Reisorganisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of derving van reisgenot van de zijde van huurder in het geval zich bij flottieljezeilen omstandigheden voordoen waarbij het 'moederschip' de flottielje voor één of meerdere dagen moet verlaten of de flottieljeleider niet in staat is het flottielje te begeleiden (bijvoorbeeld vanwege ziekte of schade aan het moederschip). Reisorganisator zal het door huurder betaalde bedrag aan 'meerprijs voor flottieljezeilen' over de periode waarop geen begeleiding heeft kunnen plaatsvinden onmiddellijk en volledig retourneren.
 • Bij het inhuren van begeleiding door een flottieljeleider, schipper of instructeur van reisorganisator op een eigen of gehuurd jacht of zeilend in een flottielje, is reisorganisator niet aansprakelijk voor schade aan het jacht, personen, schade toegebracht aan derden, sleepkosten e.d. behalve in geval van bewezen nalatigheid of grove schuld van de flottieljeleider, schipper of instructeur.
 • Reisorganisator biedt huurder de mogelijkheid het eigen risico te beperken tot 10% van de borgsom (huurder is zelf schipper) of af te kopen (met schipper/instructeur Amorgos aan boord). Bij beperking eigen risico/afkoop eigen risico zijn alle schades aan het eigen jacht en schade toegebracht aan jachten van derden gedekt, met uitzondering van:
  1. schade ontstaan door dronkenschap, joyriding en anderszins opzettelijke vernielingen door schipper of bemanningsleden;
  2. sleep- en bergingskosten door anderen dan de rederij;
  3. achterlaten van het jacht in een andere haven dan de thuishaven;
  4. vermissing van bijboten of buitenboordmotoren;
  5. schade aan spinnakers.
  In geval van schade worden de kosten van de borgsom afgetrokken. Huurder ontvangt ter plaatse een schaderekening van de verhuurder en dient deze in bij de reisorganisator. De reisorganisator stort bij afkoop eigen risico het bedrag (bij beperking eigen risico: minus 10% van de borgsom) binnen een maand op de rekening van de huurder.
 • Huurder is verplicht eventuele medische gegevens die zijn gedrag kunnen beïnvloeden voorafgaand aan de vakantie aan reisorganisator en eventuele flottieljeleider/schipper/instructeur te melden.
 • Als huurder niet in de gelegenheid is deel te nemen aan de reis, mag huurder zich laten vervangen door een ander, mits wordt voldaan aan de volgende punten:
  1. Vervangende huurder voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden en beschikt over voldoende zeilervaring en de benodigde certificaten.
  2. Het verzoek wordt uiterlijk 7 kalenderdagen voor vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht.
  3. De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling.
  Boeker, huurder en vervangende huurder zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.
 • Alle informatie en prijzen op deze website zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
 • Reisorganisator is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn vermeld op de website, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.